Добре дојдовте на страната на „Здружение на специјалисти по семејна медицина – Респираторна Група“
Здружението е непрофитна организација и е запишaно во Ценралниот Регистер на Р. Македонија (ЕМБС: 6935168).

Здружението организира стручни состаноци, конгреси, симпозиуми, работилници, како форма на Континуирана медицинска едукација (КМЕ) и Континуиран професионален развој (КПР).