ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели и задачи на Здружението се:

 • Имплементација на европски и светски стандарди и упатства во Р. Македонија и регионот;
 • Воспоставување на работни групи во приоритетните области: астма/ринитис, ХОББ, респираторни инфекции (воспаление на белите дробови и туберкулоза);
 • Да се обезбеди застапеност на Meѓународната Респираторна Истражувачка група во Примарната здравствена заштита (IPCRG);
 • Консолидирање на мрежа на истражување во респираторната медицина;
 • Превод и дистрибуирање на документи на признати субјекти во оваа област (клинички упатства и препораки, медицински алатки, крос-културна адаптација на скали/инструменти корисни за клиничката пракса);
 • Промовирање на активности за обука;
 • Организирање мрежа за обука - обука на обучувачи, кои потоа ќе бидат во можност да се реплицираат во активностите за обука;
 • Креирање на бази на податоци, со соработка на различни професионалци заинтересирани во целата земја, овозможувајќи им истражувачки активности;
 • Развој на човечки ресурси;
 • Странски јазици и Компјутерски познавања и вештини;
 • Давање на изјави во електронски и печатени медиуми;