4. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита

ОДГОВОРНОСТА Е ЗАЕДНИЧКА !

17 - 18 Ноември 2019, ДАРЕ ЏАМБАЗ - Скопје

За Симпозиумот

ГЛАВНА ТЕМА:

Антибиотици во примарна заштита – Одговорноста е заедничка !

Ова е четврт симпозиум на ЗССМ на тема Антибиотици во Примарна заштита – Одговорноста е заедничка !

Предавачи

Проф. Д-р Матеја Булц
Проф. Др Катарина Ставриќ
М-р сци др Радмила Ристовска
Доц. Др Миољуб Ристиќ
Доц.Др Марија Здравеска
Доц.Др Весна Котевска
Проф Др Слободан Ристовски

М-р сци Кристина Христова
др Иванка Хаџи Петрушевска Мелоска
Проф. Д-р Милена Петровска
Асс др Ивана Дохчева
Проф. Др Велибор Тасиќ
Проф. Б.Герасимовска

Програма

4 Симпозиум на ЗССМ-РГ: АНТИБИОТИЦИ ВО ПРИМАРНА ЗАШТИТА

„Одговорноста е ЗАЕДНИЧКА“

17 - 18 ноември 2018, Скопје, Македонија
17 ноември 2019 година (Недела)
09:00-09:30 Отворање и воведни обраќања
 • Жихан Тавилах, Светска здравствена организација
 • Доц. Др Голубинка Бошевска, национален координатор за АМР
 • Проф. Др Катарина Ставриќ – Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје
 • Мр сци. др Радмила Ристовска - претседател на Здружението на специјалисти по семејна медицина – респираторна група
09:30-11:00
  Имунизација:
 • Задолжителна имунизација во Македонија - Проф др Катарина Ставриќ
 • Пертусис - Доц. Др Миољуб Ристиќ
 • Инфлуенца, вакцинација против инфлуенца и знаења,ставови и практики кај здравствените работници - Автори: Кристина Ставридис, Гордана Кузмановска, Драган Кочински, Љаргиме Балажи, Енкела Положани, Владимир Микиќ - Институт за јавно здравје на Р. С. Македонија
 • Улога на примарната здравствена заштита во вакцинација против грип - Проф. Д-р Матеја Булц
 • Вакцинација и белодробни заболувања - Доц.Др Марија Здравеска
 • Дискусија
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.30 Упатства за рационална употреба на антибиотици:
 • Потрошувачка на антибактериски лекови на рецепт на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија – Кристина Христова
 • Риносинузитис – препораки за третман – Мр сци др Радмила Ристовска
 • Пневмококни заболувања и вакцини- Доц.Др Весна Котевска
 • Најчести кожни бактериски инфекции – препораки за третман – Асс др Ивана Дохчева
 • Дискусија (30 мин)
13.30-14.30 Коктел
14.30-16.15 Потрошувачка на антибиотици и насоки за рационална употреба:
 • Препораки за дијагностика и третман на уринарни инфекции кај деца-Проф. Др Велибор Тасиќ
 • Микробиолошки аспект на уринарните инфекции во детска возраст, наши искуства. – др Иванка Хаџи Петрушевска Мелоска
 • Препораки за третман на уринарни инфекции кај возрасни - Проф. Б.Герасимовска
 • Препораки за третман на уринарни инфекции асоцирани со уринарен катетер – Проф Др Слободан Ристовски
 • Зошто пациентите и докторите сметаат дека е проблематично лекувањето на уринарните инфекции – Проф. Др Милена Петровска
 • Дискусија
16.00-16.30 Пленарна сесија:
 • Заклучоци и следни чекори
18 ноември 2019 година (Понеделник)
Антибиотици во болничкиот сектор
09.00-11.00 Пленарна сесија:
 • Отворање, воведни обраќања
 • Презентација на Стратегијата за АМР 2020-2024
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.30 Пленарна:
 • Болничка потрошувачка: Префрлање од ИВ во ПЕР ОС
 • Улогата на клиничкиот фармацевт во рационална употреба на антибиотици во болниците
 • Мултидисциплинарен пристап во управувањето со антибиотици
13.30-14.30 Ручек
14.30-16.30 Дијалог на политики (Policy dialogue) за Прегледот на докази за болничка потрошувачка на антибиотици(презентација и дискусија)
 • Болничка потрошувачка
 • Тимови за рационална употреба на антибиотици (третман и профилакса)
16.30-17.00 Пауза (кафе/чај)
17.00-19.00 Пленарна сесија: Заклучоци и следни чекори

регистрација

Сите заинтересирани за учество на овој семинар може да го најават своето присутство со пополнување на оваа кратка форма.

Се гледаме наскоро !