2. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита

Антибиотици...? Да, но не кај АРИ!

18 - 19 Ноември, Скопје, Р.Македонија

За Симпозиумот

ГЛАВНА ТЕМА:

Антибиотици...? Да, но не кај АРИ!

Втор симпозиум на ЗССМ на тема: Антибиотици во Примарна заштита – Антибиотици ..? Да, но Не кај АРИ!

Предавачи

Dr Jaime Correia de Sousa, MD, MSc, PhD

Dr Ioanna Tsiligianni, MD, PhD, MPH IPCRG Board Director
Assistant professor Marija Vrca Botica, MD, GP, PhD
Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. Med
Доц др Катарина Ставриќ
М-р сци др Радмила Ристовска
Д-р сци Зоран Стојановски
М-р сци Merjem Hadjihamza
М-р сци Марија Дарковска Серафимовска

М-р сци Кристина Христова
М-р Неда Милевска Костова
Прим. д-р Голубинка Бошевска
Научен соработник Д-р Весна Котевска
Д-р Горица Попова
Д-р Иванка Хаџи-Петрушева Мелоска
Д-р Валентина Нејашмиќ
Д-р Беким Исмаили
Фросина Цијевска – Сектор за фармација на ФЗОМ.

Програма

Антибиотици во примарна здравствена заштита –  Антибиотици ..? Да, но Не кај АРИ! Резултати од IPCRG- E-quality program 2014/2015: Истражување на навиките за пропишување на антибиотици на матичните лекари за акутни респираторни инфекции проследено со едукативна интервенција

18-19 ноември 2016 година, Деканат на Медицински факултет, Скопје
18 ноември 2016 година (Петок)
15.00-17.00 Регистрација
17.00-17.30 Свечено отварање на Симпозиумот Модератор: Доц д-р Катарина Ставриќ
17.30-18.00 Доц д-р Jaime Correia de Sousa, Португалија Претседател на Меѓународната респираторна група за примарна здравствена заштита ( IPCRG) „Употреба на антибиотици кај хронични респираторни заболувања“
18.00-18.30 Проф. д-р Ioanna Tsiligianni, Грција Новоизбран иден претседател на IPCRG “Responsible respiratory prescribing”
18.30-18.45 Прим. д-р Голубинка Бошевска, д-р сци Национален координатор за антимикробна резистенција, Министерство за здравство на Република Македонија Институт за јавно здравје на Република Македонија “Активности на Република Македонија за контрола на антимикробната резистенција”
18.45-19.00 М-р Неда Милевска Костова Центар за регионални истражувања и соработка “Студиорум” “Активности за рационална употреба на антибиотиците во Република Македонија, 2008-2016 година”
Коктел
20.00 Дружење
19 ноември 2016 година (сабота)
Сесија 1: Пропишување на антибиотици за АРИ во примарна заштита Работно претседателство: Проф. д-р Ирена Кондова Топузовска, Доц. д-р Катарина Ставриќ
9.30-9.45 Проф. д-р Даница Ротар Медицински Факултет Љубљана, Словенија Употреба на Ц-реактивен протеин (ЦРП) и негови вредности во диференцијација на вирусна или бактериска инфекција.
9.45-10.00 Проф. д-р Марија Врца Ботица Медицински Факултет, Загреб, Хрватска Рационално препишување на антибиотици за акутни респираторни инфекции – искуства на Хрватска
10.00-10.15 Д-р Беким Исмаили Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје, Р. Македонија Препишување на антибиотици за акутни респираторни инфекции во Македонија – резултати од студија спроведена на примарна заштита
10.15-10.30 М-р сци Кристина Христова Магистер по здравствен менаџмент и фармакоекономија Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија Потрошувачка на антибактерици за системска употреба за најчестите акутни респираторни инфекции во примарна заштита
10.30-10.45 М-р сци Merjem Hadjihamza, М-р сци Марија Дарковска Серафимовска Агенција за лекови и медицински средства на Република Македонија Активности за рационално пропишување на лекови
Сесија 2: Антимикробна резистенција Работно претседателство: Проф д-р Милена Петровска, М-р сци д-р Радмила Ристовска
10.45-11.00 Научен соработник Д-р Весна Котевска Институт за микробиологија и паразитологија, Медицински Факултет Скопје Антимикробна резистенција за најчестите респираторни патогени– преглед на постоечката состојба
11.00-11.15 Д-р Горица Попова ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата – Козле Антимикробна резистенција– преглед на постоечката состојба
11.15-11.30 Д-р Иванка Хаџи-Петрушева Мелоска Авицена Осетливост на најчестите бактериски изолати од горно респираторни патишта – наши искуства
10.30-10.45 М-р сци Merjem Hadjihamza, М-р сци Марија Дарковска Серафимовска Агенција за лекови и медицински средства на Република Македонија Активности за рационално пропишување на лекови
11.30-12.00 Кафе пауза
Сесија 3: Ставови на пациенти за антибиотици Работно претседателство: Проф. д-р Даница Ротар, М-р сци д-р Радмила Ристовска
12.00-12.15 М-р сци д-р Радмила Ристовска Здружение на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група Проценка на здравственото однесување на пациентите кај АРИ – резултати од студијата
12.15-12.30 М-р сци Merjem Hadjihamza, Доц др Катарина Ставриќ Агенција за лекови и медицински средства на Република Македонија Ставови на родители од градинки во поглед на примена на антибиотици за акутни респираторни инфекции
12.30-12.45 Д-р Валентина Нејашмиќ Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје, Р.Македонија Диспнеа како симптом кој ги вознемирува родителите – резултати од студијата.
12.45-13.00 Д-р сци Зоран Стојановски Медицински Факултет Скопје Кашлица како најчест симптом за консултација и препишување на антибиотик – резултати од студијата
Сесија 4: Едукативни интервенции Работно претседателство: Проф др Марија Врца Ботица, Доц д-р Jaime Correia de Sousa
13.00-13.15 Доц. д-р Катарина Ставриќ Медицински Факултет Скопје Едукативна интервенција за рационално пропишување антибиотици во примарната заштита во Македонија – резултати од студијата
13.15-15.00 Округла маса: Предизвици и можности за рационално пропишување антибиотици за акутни респираторни инфекции во примарната заштита со предлог мерки за унапредување на состојбата на национално ниво Модератори: Доц. д-р Катарина Ставриќ, Проф д-р Никола Пановски, Прим. д-р Голубинка Бошевска, Мр сци д-р Радмила Ристовска, М-р Неда Милевска Костова (со учество на: Медицински факултет, Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Агенција за лекови, СЗО, Здружение на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група, International primary care respiratory group)
Коктел

цени

регистрација

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.