Членство и зачленување

Член на Здружението може да биде секој полнолетен граѓанин кој ги прифаќа целите и задачите на Здружението утврдени со програмата и со Статут.

Права и обврски на секој член на здружението се:

  • Да биде избран и да избира членови на органите на Здружението
  • Да се залага за остварување на целите и задачите на Здружението
  • Да работи на свое постојано усовршување и да ги пренесува своите знаења врз останатите членови.
  • Сите членови плаќаат членарина.
Годишната членарина изнесува 1000 денари со уплата на:
Жиро сметка: 300000003694184
Комерцијална банка, Скопје

Доколку сте заинтересирани за членство во нашето здружение, Ве молиме пополнете ја формата со податоци за да бидете контактирани во најкус можен рок


captcha